Lex Maria - 2016.03.01

Patient med krampsjukdom avlider

2016-03-01
K 1900-2015

Barn med svår krampsjukdom inkom akut på grund av feber, kramper och andningsbesvär. Barnet vårdades på vårdavdelning på grund av platsbrist inom intensivvård. Efter fyra dygn försämrades barnet och lades då in på intensivvårdsavdelning. Ytterligare försämring inträdde med cirkulationsstillestånd som svarade på behandling. Trots respiratorbehandling och ECMO (blodet syresätts utanför kroppen via en konstgjord lunga) skedde ytterligare försämring och patientens liv gick inte att rädda.

Händelsen, som medfört allvarlig vårdskada har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.