Lex Maria - 2016.02.17

Kateterrest kvar i patients blodkärl

2016-02-17
K 2580-2015

Händelsen berör en man som sedan flera år behandlats för en blodsjukdom. Patienten hade fått en central venkateter för att underlätta för fortsatt behandling.

Inför en stamcellstransplantation beslutades om ett byte av venkatetern. Patienten genomgick 2013 ett kirurgiskt ingrepp där en enkel venkateterer byttes mot kateter med dubbla infarter.

Patienten drabbades 2015 av andnöd med vätska i lung- och hjärtsäck. Vid en datortomografiundersökning noterades en kateterliknande struktur i ett blodkärl mot höger lunga. Misstanke väcktes om att en del av ursprungskatetern vid bytet 2013, åkt in i patientens blodbana.

Diskussion fördes om kateterresten kunde ha orsakat patientens insjuknande. Detta bedömdes som mindre sannolikt, men föranledde att kateterresten togs bort.

Händelsen, som hade kunnat medföra allvarlig vårdskada har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.