Fallskada

2017-02-01
K 352-2016

En patient som i samband med hemgång, trots fallriskbedömning och assistens, föll omkull. Patienten blev inte medicinskt undersökt innan hemresan då man bedömde att någon större skada inte hade skett. Efter hemkomst hade patienten så pass uttalade besvär att denna återkom till akutmottagningen där man konstaterade en fraktur i området för en tidigare inopererad höftprotes. Denna krävde en ny operation med långvarig vårdtid.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.