Lex Maria - 2015.12.02

Felaktig administrering av läkemedel

K2596-2015
2015-12-02

Patient med kroniskt opiatkrävande smärttillstånd vårdades på vårdavdelning. I samband med ett arbetspassbyte uppmärksammades att patienten erhållit flytande oral beredning opiater intravenöst. Någon reaktion hos patienten på denna felaktiga administration noterades inte. Bemanningsföretaget varifrån vederbörande sjuksköterska inhyrts kontaktades.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.