Lex Maria - 2015.10.28

Patient avled oväntat på akutmottagningen

2015-10-28

65-årig man med flera underliggande sjukdomar inkom till akutmottagningen med hosta och påverkat allmäntillstånd. Diagnosticerades med lunginflammation. Beslut om inläggning under inkomstdagen. Det förelåg dock stora svårigheter att hitta lämplig vårdplats, bland annat beroende på att patienten var bärare av multiresistenta bakterier. Patienten vårdades på akutmottagningen under natten, i väntan på vårdplats.
Följande dag drabbades patienten av obevittnat hjärtstillestånd på mottagningen och avled.

Händelsen bedöms som allvarlig och en möjlig vårdskada, varför den anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.