Avvikelser och Lex Maria

Att förbättra patientsäkerheten och vårdkvaliteten samt minimera risker har högsta prioritet hos oss. Ett viktigt hjälpmedel i detta arbete är rapporter om eventuella risker och avvikelser från vårdpersonal och privatpersoner. Då en avvikelse lett till (eller riskerat leda till) allvarlig skada görs även anmälan enligt lex Maria.

Avvikelserapportering

För att göra vården säker rapporterar vi avvikelser. Varje personal som upptäcker en risk eller en avvikelse i vården har ansvar för att rapportera det. Genom noggrant analysarbete kan vi lära av misstag och vidta åtgärder som förhindrar upprepning och därigenom förbättrar vi säkerheten och kvaliteten för dig som är patient.

Vi informerar och återkopplar fortlöpande i organisationen kring de ärenden som uppmärksammats i rapporterna och genomför risk- och händelseanalyser vid behov.

Lex Maria

Vid avvikelser där en patient har kommit till allvarlig skada eller riskerat att komma till allvarlig skada görs en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det grundläggande syftet med en Lex Maria-anmälan är att det ska göras en objektiv utredning om anledningen till en inträffad allvarlig skada eller uppkommen risk för sådan, och att utredningen ska ge upphov till förbättringar i verksamheten såsom ändrade rutiner. Genom det kan man förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden.

Ett annat syfte är att den drabbade patienten och/eller dennes anhöriga och närstående genom utredningen så långt det är möjligt ska få klarhet i vad som faktiskt inträffat.

Se alla lex Maria-ärenden

Vi redovisar våra avvikelser som ett uttryck för en öppen kultur och en vilja att ständigt lära och genomföra förbättringar.