KTD Karolinska Translational Dermatology

1177 Vårdguiden e-tjänster

Beställa journalkopia

Besök oss

Visionsgatan 33, QC60, 17164, Solna

Se karta och reseplanerare Hitta hit

På KTD; Karolinskas centrum för translationell dermatologi, bedrivs forskningsstudier inom området hudsjukdomar. Vi bedriver högspecialiserad vård och utreder och behandlar patienter med sjukdomstillstånd i huden. Till oss kan du som patient komma antingen via remiss från andra hudkliniker eller primärvården, eller efter egen kontakt med oss för medverkande i någon av de studier som vi bedriver.

Nedan följer information om vår huvudstudie Karolinska Translationell Dermatologi. Längre ned på sidan finns information om de övriga studier som vi bedriver på enheten.

KAROLINSKA TRANSLATIONELL DERMATOLOGI

Ett forskningsprojekt för kartläggning av mekanismerna bakom hudsjukdomar.

Karolinska Translationell Dermatologi är en forskningsstudie där personer med både vanliga och mindre vanliga hudbesvär kommer att följas. Huden undersöks i detalj med flera olika metoder för att se vad som kännetecknar olika hudsjukdomar. Målet är att få fram ett ”fingeravtryck” som visar hur hudens olika beståndsdelar såsom hudbarriären, immunförsvaret och bakteriefloran ser ut hos varje studiedeltagare. Vår målsättning är att öka kunskapen om hudsjukdomar och på sikt är att förbättra möjligheten att ställa rätt diagnos vid hudbesvär och lägga en grund för individanpassad behandling.

Studien utförs av Karolinska Institutet i samarbete med Karolinska Sjukhuset.

Medverkande i studien kommer att följas på hudmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset och lämna hud- och blodprover, fylla i formulär om sitt mående samt helkroppsfotograferas med en särskild 3D-kamera. I studien ingår fyra besök under det första studieåret och därefter ett besök årligen, med tätare besök om behov uppstår.

Studiens kliniska del bedrivs i lokaler på Karolinskas sjukhusområde i Solna, information om hur du hittar till oss finns högre upp på denna sida. Studiepersoner rekryteras främst från Stockholmsregionen men vi välkomnar alla som är intresserade av att medverka i studien att höra av sig till oss.

Här hittar du utförlig information för forskningspersoner och för vårdpersonal:

KTD-studien Sammanfattad information


Om du är intresserad av att delta i studien kan du kontakt oss via mail:

ktd.karolinska@regionstockholm.se

Följande hudsjukdomar ingår i projektet:

 • Alopecia Areata (fläckvis håravfall)
 • Atopiskt eksem (böjveckseksem)
 • Bullös pemfigoid
 • Dermatomyosit
 • Eosinofil fasciit
 • Granuloma annulare
 • ”Hudinflammation av oklart ursprung”
 • Kutan amyloidos
 • Kutan sarkoidos
 • Kutant T-cellslymfom
 • Graft versus host disease (GVHD)
 • Hidradenitis suppurativa
 • Lichen planus
 • Lupus erythematosus
 • Malignt Melanom
 • Merkelcellscancer
 • Morfea/sklerodermi
 • Nummulärt eksem/mynteksem
 • Pemfigus vulgaris
 • Pityriasis rubra pilaris
 • Prurigo simplex (klåda)
 • Psoriasis
 • Pustulär psoriasis
 • Pyoderma gangrenosum
 • Skivepitelcancer i huden
 • Vitiligo
 • Venöst bensår
 • Urtikaria (nässelutslag)

Övriga studier:

BREPSO – Prövarinitierad utvärdering av Brodalumab vid eksematiserad psoriasis

BREPSO är en klinisk läkemedelsprövning i vilken 15 studiedeltagare med svår psoriasis av typen eksematiserad psoriasis erhåller behandling med studieläkemedlet brodalumab. Utförlig provtagning sker i likhet med KTD-studien och förhållandet mellan vad som händer i huden på detaljnivå och behandlingseffekten av läkemedlet undersöks.

Du kan läsa mer om studien i dessa dokument. Om du är intresserad av att delta i studien eller önskar mer information kan du kontakta oss på vår epostadress ktd.karolinska@regionstockholm.se

BREPSO-Sammanfattad information

 

PRECTRA- Precision i tralokinumabterapi

Klinisk läkemedelsprövning för atopiskt eksem

Till denna studie rekryteras 42 personer med måttligt till svårt atopiskt eksem utan pågående systembehandling (behandling i tablett eller injektionsform).

Medverkande i studien kommer att behandlas med läkemedlet tralokinumab. Det är ett så kallat biologiskt läkemedel vilket ges som injektion i sprutform. Läkemedlet är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Personer som ingår i prövningen kommer att följas med täta återbesök under 32 veckor (totalt nio besök), lämna hud- och blodprover samt fylla i frågeformulär och genomgå helkroppsfotografering. Läkemedlets behandlingseffekt kommer att utvärderas.  Noggranna analyser av de prover som tas sker med målsättning att öka förståelsen för eksem och varför vissa behandlingseffekten vid läkemedel kan skilja sig åt mellan patienter. Målsättning på sikt är att lägga grunden för en individualiserad behandling av eksem.

Studien bedrivs i lokaler på Karolinskas sjukhusområde i Solna av hudkliniken på Karolinska Sjukhuset. Ersättning för hudprover utbetalas. Studiepersoner rekryteras främst från Stockholmsregionen men vi välkomnar alla som är intresserade av att medverka i studien att höra av sig till oss.

Om du är intresserad av att delta i studien eller önskar mer information kan du kontakta oss på vår epostadress ktd.karolinska@regionstockholm.se 

PRECTRA- Sammanfattad information

Inför besöket

Till oss kan du som patient komma antingen via remiss från andra hudkliniker eller primärvården, eller efter egen kontakt med oss för medverkande i någon av de studier som vi bedriver.

Under besöket

.

Efter besöket

.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.