Vilka kan behöva ett cochleaimplantat?

Kriterier för vuxna

Förutsättningen för en CI-operation är dövhet eller grav hörselnedsättning på båda öronen. CI kan bli aktuellt om hörseltrösklarna i ljudfältet ligger sämre än 50 - 60 dB HL för frekvenserna 2 och 4 kHz med hörapparat. Det är också nödvändigt att personen i barndomen kunnat utveckla ett talspråk.

Patientgruppen har utökats och bland annat har fler barndomshörselskadade fått nytta av den senaste CI-tekniken. En del personer kan ha nytta av en ny variant av CI som bygger på elektrisk-akustisk stimulering (EAS). Man utnyttjar då att personen har en god hörselrest i basområdet och CI kompletterar i första hand i diskant och mellanregister.

Kriterier för barn

För barn gäller samma hörselmässiga kriterier som för vuxna.

Vi opererar barn med medfödd dövhet och generellt är prognosen för talspråksutveckling bättre ju yngre barnet är. Medelåldern vid operation har sjunkit de senaste åren och 5 månader till 1 års ålder är en gynnsam ålder. Det yngsta barnet som hittills opererats vid sektionen var 5 månader.

Dövfödda barn utan talat språk och som hunnit bli mer än 4 år är en tveksam grupp att operera.

Barn som hört normalt och utvecklat talspråk men senare tappat hörseln kan opereras även efter 4 års ålder. Detsamma gäller barn som har haft en progressiv hörselnedsättning på det ena eller båda öronen.