Tinnitus Huddinge

Nästan alla människor har någon gång hört ljud i öronen. Det är helt normalt. Tinnitus kan definieras som en subjektiv upplevelse av ett ljud utan en yttre ljudkälla. Tinnitus är ett symptom och inte en sjukdom. När vi talar om tinnitus som ett problem menar vi bestående tinnitus som stör individen. Tinnitus förekommer hos ca 10-15% av befolkningen. Svår tinnitus förekommer hos ca 3%. Det är inte styrkan i sig som är avgörande för hur besvärligt tinnitus upplevs. Tinnitus kan sammanfattande sägas vara en upplevelse av ljud som inte kommer utifrån utan inifrån individen själv. Det är alltså ett ljud som man inte kan avlägsna sig ifrån. Ljudupplevelsen kan störa på olika sätt i kontakten med omvärlden och då leda till ett personligt lidande.

Undvik tystnad

Skaffa dig kunskap om tinnitus. Genom kunskap sänks spänningen kring fenomenet. Tinnitus är inte en signal på fara utan ett symptom på en förändring i vårt hörselsystem. Undvik tystnad! De flesta upplever sin tinnitus som besvärligast i tysta ljudmiljöer. Omgivningsljud, som till exempel musik eller naturljud, kan göra att tinnitus inte upplevs lika påtagligt som vid tystnad. Dessa ljud påverkar oss positivt och har lugnande effekt. Oftast bidrar de till en lindring av den känslomässigt negativa reaktionen. Detta gäller även om man har hörapparat. Sömproblem med trötthet, stresskänslighet och koncentrationssvårigheter och är vanligt förekommande vid tinnitus. Det är viktigt att hitta metoder för att förbättra sömnen. Stimulera med naturljud eller annat ljud även nattetid om du vaknar och besväras av tinnitus. Avslappning kan vara en bra hjälp.

Sjukgymnast

Har man besvär med spänningar och värk i muskler och leder är det bra att ta kontakta sjukgymnast. Avspänning minskar spänningar i kroppen. Avpänningsövningar kan vara till god hjälp. Vänd dig till bettfysiolog eller tandläkare om du har spänningar i käkmuskulaturen eller gnisslar tänder. Bettskena minskar spänningar och värk i käklederna. Minskad spänning gör att tinnitus minskar.

Habituering

Om tinnitus tar över och helt fyller ditt medvetande, gör då något annat eller lyssna på något annat - hjärnan har svårt att samtidigt ha full koncentration på två saker. Ju mer vi kan tänka på annat ju lättare når vi habituering.
En del kan uppfatta svårigheterna med tinnitus som en signal på att man skall dra sig tillbaka i livet och svarar med att lägga ner de livsmål som de satt upp för sig. Lösningen kan ibland ligga i förändring. Fundera igenom din egen livsstil.

  • lever du nära utmattningens gräns?
  • lever du med många stressande faktorer som hindrar ditt genomförande av arbetsuppgifter?
  • lever du med frivillig eller ofrivillig stress?
  • vilket är ditt förhållande till trötthetssignaler?

Har du satt din uppmärksamhet på trötthetssignaler ur spel bör du arbeta på att återetablera dem, som något du behöver i ditt liv. Sömnstörning är en viktig signal på att du kan befinna dig i riskzonen för problem som är stressrelaterade och därför kan leda till tinnitus. Tänk på att trötthet är en signal på att du behöver vila. Även positiv stress kan ge negativa effekter. n.

Lever du i rädsla eller oro, är du deprimerad är det viktigt att du tar hand om dessa känslotillstånd. För mer allvarliga depressions- och orostillstånd kan man behöva söka professionell hjälp. För hanterande av tinnitus gäller att undanröja sådant som bidrar till att lyfta fram tinnitus i vår uppmärksamhet. Tänk på att det oftast inte finns en lösning på ditt problem utan att du måste närma dig problemet genom att utgå från att det är flera faktorer som påverkar.

Medicinsk utredning av tinnitus

I den medicinska utredningen ingår samtal med patienten om tinnitusdebut, lokalisation, tinnituskaraktär, ev. hörselproblem, psykiska besvär i form av ångest, oro eller depression, ev. käkledsproblem, ev. besvär med halsrygg, muskelspänningar.

Vid läkarbesök görs undersökning av öron-, näs-, och halsstatus, av bettoch/eller käkledsproblematik; undersökning av om ev. rörelser i ansiktsmuskulatur eller halsrygg kan påverka/ändra tinnitus styrka. Vid behov tas blodprov, t.ex. avseende blodfetter och sköldkörtel.

Tonaudiometri ingår som rutin i utredningen. En annan hörselundersökning är hjärnstamsaudiometri som är en metod för att utesluta att eventuella hörselsymtom beror på hörselnerv- eller hjärnstamsskada.

Av den sammanlagda informationen görs en bedömning som ligger till grund för val av behandlingsmetod. Information om tinnitus ges och behandling erbjuds.

Patienten avslutas eller remitteras till primär hörsel- och tinnitusrehabilitering hos privat vårdgivare. I de fall där patienten enligt våra kriterier har svår tinnitus skickas remiss till hörsel/tinnitusrehabilitering på Rosenlunds sjukhus, Södermalm.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Ta med dig kallelsen och legitimation.

Under undersökning eller behandling

Om du får förhinder bokar du in ett nytt besök via Mina vårdkontakter.

Efter undersökning eller behandling

Om du har frågor efter ditt besök hör av dig enligt kontaktinformationen högst upp på sidan.