Lungdagvård K82 Huddinge

Vi byter namn den 24 november 2019!

16 oktober 2019, 13:28

Lungdagvård K82 Huddinge
byter namn den 24 november 2019 till Dagvård Lungonkologiskt centrum Huddinge.
Vi finns kvar i våra lokaler på Hälsovägen Huddinge, K82.

Se karta över området samt byggnaden

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 802 82

Besök oss

Hälsovägen Huddinge, K82, STOCKHOLM

Hitta hit

Vid Lung Allergiklinikens Dagvårdsavdelningar (Lungdagvård K82 Huddinge respektive Lungdagvården Solna) ligger fokus på att utreda oklara förtätningar i lungorna upptäckta vid lungröntgen eller datortomografi (skiktröntgen). Röntgenundersökningar av lungorna/brösthålan görs ofta vid utredning av besvär från bröstet och avvikande fynd är vanliga. Vi är kunniga i att tolka och utreda dessa fynd och får varje år 3500 nya remisser där fynd vid röntgenundersökningar är dominerande.

Vi utreder ett paket av undersökningar, anpassat till det individuella fallet. vid misstänkt tumör görs vanligen klinisk läkarundersökning, lungfunktionsutredning, FDG-PET undersökning och bronkoskopi med mikroskopiska analyser av vävnadsprov. Därefter kan ett behandlingsbeslut erbjudas baserat på en samlad bedömning vid en s.k. multidisciplinär konferens:

Lungfunktionsundersökningar görs vanligen med en s.k. forcerad utandning (vitalogram). Ytterligare undersökningar kan vara aktuella om operation planeras.
FDG-PET är en nuklearmedicinsk undersökning där ett radioaktivt ämne som söker sig till tumörer injiceras intravenöst. Det ger en detaljerad information om en eventuell tumörs utbredning i kroppen.
Bronkoskopi utförs med ett s.k. fiberbronkoskop, där en böjlig slang förs ned i luftstrupen, bronkträdet undersöks i detalj och prover för mikroskopisk analys tas. Med hjälp av endoskopiskt ultraljud kan tumörer och lymfkörtlar utanför lungan lokaliseras och prover tas (endobronkiellt ultraljud, EBUS).
Tumörsjukdom i brösthålan, där lungcancern dominerar, är inte ovanlig. Forskningen kring sjukdomarna är intensiv och nya läkemedel som modifierar sjukdomsförloppet tillkommer. Vi är med och prövar nya mediciner. Vi är speciellt intresserade kring möjligheterna att med detaljerade tumöranalyser skräddarsy behandlingen. Vi ligger i frontlinjen när det gäller möjligheterna att upptäcka och behandla EGFR-muterade tumörer och ALK-rubbningar.

Genom ett tätt samarbete med angränsande specialiteter inom ramen för LungOnkologiskt Centrum utvecklar vi vården. Vi har, gemensamt med Onkologiska kliniken, en specialanpassad vårdavdelning för lungcancer, en centraliserad remissgranskning och en konferensverksamhet i frontlinjen med deltagande av onkolog, thoraxkirurg, thoraxradiolog och klinisk patolog.

På senare år har lungcancer, även i avancerade stadier, i allt högre utsträckning blivit tillgänglig för behandling.

Operation erbjuds patienter med tumör begränsad till lungan (stadium I-II). Vid Thoraxkirurgiska kliniken opereras angripen lunglob bort i sin helhet. Efter operationen blir i vissa fall tilläggsbehandling med cellgifter aktuellt. Som alternativ till operation, speciellt för patienter med andra svåra sjukdomar, kan strålbehandling erbjudas.
För patienter med spridning utanför lungan kan kombinationsbehandling cellgifter/strålbehandling vara aktuell (stadium III). Sådan behandling erbjuds i samarbete med Onkologiska kliniken.
När lungcancer är spridd i kroppen (stadium IV) görs en detaljerad analys av tumören innefattande mikroskopi samt molekylär typning med avseende på förekomst av EGFR- och ALK-mutationer och vid behov andra mindre vanliga molekylära rubbningar. Detta är viktigt, då behandlingsmöjligheterna breddas vid ett positivt utfall. Cellgiftsbehandling ges vid Dagvårdsavdelningarna i Huddinge och Solna.

Inför besöket

Kallelse besök

Under besöket

Besökstillfälle

Efter besöket

Behandling

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.