Benigna levercystor

Cystor är vätskefyllda hålrum. Det är vanligt att det finns en eller flera cystor i levern utan att man märker det.

Bakgrund

Ofta hittar läkare cystor i levern när han eller hon gör en ultraljudsundersökning eller röntgen av levern av en helt annan orsak.

Om läkaren är säker på att det är en godartad levercysta behövs inget ytterligare göras. En godartad cysta är inte farlig. Om läkaren är tveksam utreds cystan eller cystorna vidare. Då görs ytterligare röntgenundersökning av levern och en remiss skickas till Levercentrum.

Symtom

De flesta som har godartade cystor i levern märker inte av det. Några få kan ha cystor som är så stora att de märker av dem. Man kan då uppleva symtom som tryckkänsla och tidig mättnad. Man ska då få en bedömning av leverkirurg för att se om de ska opereras bort.

Polycystisk leversjukdom

En liten grupp patienter har stora cystor eller många cystor i levern, ibland både och. Många cystor i levern kallas för polycystisk leversjukdom. Man har då ofta också cystor i njurarna. Cystornas antal och storlek kan leda till att man tydligt märker av dem i form av tryckkänsla i övre delen av buken och tidig mättnadskänsla. Blödning in i cystan och cystinfektion kan också uppstå.

Röntgenundersökning av polycystisk leversjukdom visar att de många cystorna ger en förstorad lever, men det är ytterst sällan det leder till att leverns funktion blir sämre.

Behandling

I de flesta fall kräver levercysta ingen behandling eller ytterligare utredning. Om man har symtom kan en operation göras för att minska symtomen. Det kan dock vara svårt att avgöra om symtomen kommer från cystan eller beror på något annat. Ett sätt att försöka ta reda på det är att via ultraljud tömma cystan på vätskeinnehållet. Om detta ger en klar symtomlindring stärker det misstanken om symtomgivande levercysta.

Titthålskirurgi

Laparoskopisk operation (titthålskirurgi) av cystorna är det vanligaste sättet att behandla godartade cystor som ger symtom. Under operationen skärs delar av cystväggen bort. Cystan försvinner och dess förmåga att återigen vätskefyllas minskar.

Traditionell leverkirurgi

Cystornas läge i levern avgör om titthålskirurgi är möjlig. Inte alla cystor går att operera med denna metod. Traditionell leverkirurgi kan användas istället för titthålskirurgi vid svårtillgängliga cystor. Traditionell kirurgi används också när det är stort antal cystor, då en del av levern måste opereras bort.

Operation av cysta eller inte?

Det är en viktig avvägning mellan risk och nytta vid alla former av kirurgiska ingrepp mot cystor, då det i grunden är en godartad sjukdom. Beslut om det är möjligt att göra operation av cystorna tas vid en multidisciplinär leverkonferens på Levercentrum. Slutgiltigt beslut om operation tas i samråd med patienten.

De komplikationer som kan uppstå vid operation av cystor är samma som vid övrig leverkirurgi, det vill säga främst blödning och galläckage. Riskerna är låga men bör noggrant övervägas mot bakgrund av att cystsjukdomen är godartad.

Länkar