Transaminaspåverkan

Bakgrund

Levern är ett livsviktigt organ men rubbningar i leverns funktion ger oftast endast diskreta, svårtolkade och sena symtom. Även vid sådana symtom, exempelvis trötthet, sömnsvårigheter, dålig viktökning respektive viktnedgång, försenad pubertet eller utebliven menstruation måste man tänka på eventuellt bakomliggande leverproblem.

Åtgärd

I sådana situationer måste man ta ett batteri av enkla, lättillgängliga blodprover, vilka brukar kallas för "leverprover" eller "leverenzymer".

En del av dessa ("transaminaser") visar, hur många leverceller dör vid en viss tidpunkt. Förhöjda transaminaser talar oftast (men inte alltid) för inflammation. Andra prover, som exempelvis bilirubin, visar om barnet har "gulsot" dvs levern har svårigheter att bilda galla.

Tolkning

Hos ett barn med mycket diffusa symtom (enligt ovan) räcker det med ett fåtal blodprover, vilka inte kräver mer än 2-3 ml blod, att med ganska stor säkerhet utesluta allvarlig leversjukdom. Avvikande (patologiska) värden är ofta mycket svårtolkade och kräver erfaren barnleverspecialists hjälp.

Forskning

På Levercentrum pågår intensiv forskning på en hel del områden och tillstånd som handlar om leversjukdomar, inklusive förhöjda levervärden.