Kloxacillin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Cloxacillin
 • Ekvacillin
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, säkerställande av adekvata nivåer avseende antibaktriell effekt, i synnerhet vid varierande renal eliminering.
Metod:
Kromatografisk metod med UV-detektion (HPLC-UV).
Remiss:
Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, (hos barn även längd), P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.

Analys av kloxacillin rekommenderas endast i undantagsfall och då man är osäker på kapaciteten i renal eliminering. För att bättre bedöma om terapeutiska plasmanivåer nås med använd dosering/doseringsregim, rekommenderas att plasmakoncentration analyseras i prov taget efter halva dosintervallet (tex 4 timmar efter dos vid dosering var 8:e timme). Ytterligare information under rubriken Kommentar nedan.
Förvaring / transport:

OBS! Provet har kort hållbarhet i rumstemperatur!

Provhantering:

 • Centrifugera provet inom en timme från provtagning.
 • Avskilj plasma/serum.
 • Placera plasma/serum omedelbart i kyl eller helst i frys.
 • OBS! Se hållbarhet för plasma/serum vid olika förvarings- och transporttemperaturer nedan!


Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur eller fryst.
 • Vid förvaring och transport med ankomst 1-7 dygn från provtagning måste plasma/serum hållas fryst.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Den uppmätta koncentrationen ska jämföras med MIC för aktuell patogen (mikrobiologisk analys) efter hänsyn tagen till proteinbindning och att endast ca 5% av plasmakoncentrationen av kloxacillin är fri/aktiv under normala proteinbindningsförhållanden. Det finns belägg för att effekten av betalaktam-antibiotika relaterar till T/MIC, och att koncentrationen under minst 50% av dosintervallet bör vara högre än MIC. Sannolikt krävs betydligt längre exponering över MIC hos svårt sjuka patienter och vid neutropeni. Vid kontinuerlig infusion är vanligtvis plasmanivåerna relativt konstanta och tid för provtagning alltså av mindre betydelse.