Sulfametoxazol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Sulfa
Läkemedelsnamn:
  • Bactrim
  • Eusaprim
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 24 timmar från mottaget prov.

Indikationer / kompletterande analyser:
Kraftigt nedsatt njurfunktion (ackumulationsfrågeställning), misstänkt och svårbedömd biverkningsbild vid PCP-behandling (högdosbehandling). Kan även komma ifråga vid behandlingssvikt under förhållanden där exponeringsnivån är mycket oklar, men då mer som en orienterande analys eftersom etablerade målområden för antimikrobiell effekt saknas.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 1 mL venblod.

Provtagning rekommenderas i första hand som dalvärde på ackumulations/biverkningsfrågeställning. Provtagning för maxkoncentration (dvs 2-4 timmar efter p.o. dos eller 1-2 timmar efter i.v. dos) endast i undantagsfall vid bristande effekt (OBS, ofullständigt dokumenterat, se nedan).
Förvaring / transport:

Centrifugera provet, avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av serum:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 

Kommentar:
I samma analys kan sulfametoxazol och trimetoprim mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.