Morfin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Depolan
 • Dolcontin
 • Spasmofen
 • Morfin
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, biverkningar, ackumulation av aktiva metaboliter vid nedsatt njurfunktion.
Metod:

​Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS).

Remiss:

Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos 
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 4 mL venblod. 

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:
 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >1 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
I analysen mäts morfin och dess metaboliter morfin-3-glukuronid och morfin-6-glukuronid.