Klozapin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Clozapine
 • Leponex
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, biverkningar, interaktioner, förändrade rökvanor.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos 
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • rökare
 • frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:
 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
I samma analys kan klozapin, venlafaxin och quetiapin mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.