Genotypning CYP, B-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • farmakogenetisk analys (Genotypning CYP)
 • CYP2D6
 • CYP2C9(Genotypning CYP)
 • CYP2C19
 • CYP3A5
Akutföreskrifter:
Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid prioritering måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.
Remiss:

Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:

 • bakomliggande frågeställning, dvs aktuell farmakologisk problematik, t ex biverkningar eller bristande effekt
 • det läkemedel som gett problem och i vilken dos, liksom övriga läkemedel som patienten behandlas med
 • om läkemedelskoncentrationer i plasma är kända
 • eventuell annan anledning till analys
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp. OBS! provet får inte centrifugeras eller frysas!
Volym 4 ml venblod.

Provtagning kan ske oberoende av tid på dygnet och läkemedelsintag.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

 • Förvaring och transport med ankomst >1 dygn från provtagning skall provet förvaras kylt. OBS! provet får inte frysas.


Referensintervall:
Skriftligt svar med individuell bedömning ges av ansvarig klinisk farmakolog.
Svarsrutiner:
Normal svarstid cirka 2-3 veckor. 
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Baserat på frågeställning beslutar klinisk farmakolog om typning av en eller flera av följande cytokrom P450 gener; CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9, CYP3A5 för vilka rutinmetoder är uppsatta. 

Med hjälp av koncentrationsbestämning efter en enstaka dos venlafaxin kan enzymaktiviteten hos CYP2D6 mätas (fenotypning), se provtagningsanvisningar för venlafaxin. För TPMT se provtagningsanvisning för denna analys. Diskutera med läkare vid behov.