Osmotisk fragilitet, Erc(B)-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Osmotisk resistens
Rapportnamn: Erc(B)-Osmotisk frag
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av hemolytisk anemi främst vid misstanke om hereditär sfärocytos. Nedsatt osmotisk resistens ses vid alla tillstånd som är förenade med sfärocytos, det är alltså inte specifikt för hereditär sfärocytos. Provet kan användas för att bekräfta, men ej bevisa diagnosen hereditär sfärocytos.
Vid misstanke om hereditär sfärocytos ska i första hand Membranproteiner, Erc(B) analyseras.
Förhöjd osmotisk resistens kan ses vid thalassemi men också vid järnbrist, sickle-cell anemi, leversjukdomar.
Vid misstanke om thalassemi ska i första hand Hemoglobinfraktioner B- analyseras.
Metod:
Spektrofotometri
Remiss:
Konsult

Kontakta Klinisk kemi, Södersjukhuset före provtagning, telefon 08-616 3463/3440.
Prov kan tas måndag till torsdag förmiddag.
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp

Prov taget samtidigt från frisk kontrollperson bör medfölja.

OBS! Får ej skickas i rörpost.

Förvaring / transport:
OBS! Får ej skickas med rörpost.

Förvaras och transporteras till Klinisk kemi inom 2 timmar i rumstemperatur alternativt 6 timmar kylt.
Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare
Svarsrutiner:
Analysfrekvens enligt överenskommelse, se Remiss.