Tamoxifen, P-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: endoxifen
Läkemedelsnamn:
  • Nolvadex
Akutföreskrifter:

​Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

​I första hand vid besvärande biverkningar med risk för behandlingsavbrott. Kan även komma i fråga vid utredning av läkemedelsinteraktioner, compliance och oväntad terapisvikt.

Metod:

​Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

​Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • aktuell dos
  • datum för eventuell dosjustering
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
  • CYP2D6 genotyp, om känd
Provtagning:

​EDTA-rör, lila propp. 
Volym minst 2 mL venblod.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma. 

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma:

  • Förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

  • Vid förvaring och transport med ankomst >1 dygn från provtagning skall plasman hållas kyld.

Referensintervall:

​Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:

​Analys utförs en gång per vecka.

Svar lämnas på tamoxifen och dess aktiva metabolit Z-endoxifen.

Ackreditering:

​Nej