Galectin 3, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: GAL3
Rapportnamn: S-Galectin 3
Indikationer / kompletterande analyser:
Prognos och behandlingsuppföljning av hjärtsvikt.

Kompletterande analyser: ST2 och NT-pro BNP.

Tilläggsinformation

Galectin 3 är ett b-galaktosidbindande lektin och deltar i en mängd processer i kroppen bland annat tumörväxt och metastasering. Det uttrycks främst i makrofager, neutrofiler och mastceller men också i hjärtmuskelvävnad. Galectin-3 är inblandat i celladhesion, cellaktivering, proliferation, apoptos såväl som cellmigration. Den specifika mekanismen är inte helt klarlagd men ökade nivåer av aldosteron orsaker en uppreglering av Gal-3, vilket leder till en ökad produktion och inlagring av kollagen.

Den fibrotisering av myokardiet som ofta förknippas med kardiell svikt utvecklas ofta innan en klinisk hjärtsvikt. Förhöjda nivåer av Galectin-3 har visats kunna prognostisera för en framtida utveckling av hjärtsvikt, vilket ger en möjlighet för preventiva insatser.

Galectin-3 kan användas som en prognostisk markör för sviktbetingad kardiell fibros. Ökad koncentration av Gal-3 korrelerar med sämre prognos och svårighetsgrad av hjärtsvikt samt sviktbetingad kardiell fibros, dessutom är det visat att förändringar av Galectin-3 nivåer över tid prognostiserar ytterligare för ökad morbiditet och mortalitet.

Den låga interindividuella variationen och höga stabiliteten över tid gör att mätning av Galectin-3 vid hjärtinfarkt visar nivån före infarkten. Galectin-3 speglar då av fibrotisering av myokardiet och förhöjda nivåer anses förutsäga en utveckling av hjärtsvikt i efterförloppet.

Galectin-3 kan användas vid riskbedömning såväl som beslutsunderlag inklusive uppföljning av mer intensiv farmakologisk terapi med t ex angiotensinreceptor- blockerare och aldosteron- antagonister.

Det finns djurexperimentellt stöd för att en hämning av Gal-3 leder till minskning av fibrosen och kliniskt anser man att en hämning av angiotensineffekten med ARB eller ACE- hämmare leder till förbättring av svikttillstånd, speciellt vid vänsterkammarsvikt. Med andra ord finns förutsättningar att GAL-3, utöver t ex NT- proBNP, kan ge oberoende vägledning för val av farmakologisk terapi.

Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri 
Remiss:
Analyseras endast för studier med studieavtal
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Provet förvaras i kyl. Centrifugeras inom 4 timmar. Kan skickas i rumstemperatur om ankomst till Klinisk kemi samma dag, annars fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
< 22,1
Svarsrutiner:
Se kommentar.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Analyseras endast för studier med studieavtal