Apixaban, P-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Eliquis
Indikationer / kompletterande analyser:
Ischemisk stroke/TIA, annan hjärt-kärlhändelse (ange typ), blödning (ange typ), biverkning (ange typ), kontroll i samband med kirurgi, rutinkontroll, akutbesök. 

För mätning av koagulationsmonitorering (aktivitetsmätning) beställs Apixaban, akut, P- Utförs av Klinisk kemi.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • orsak till provtagning (ange en eller flera indikationer för provtagning, se rubriken Indikationer)
 • vikt och P-kreatinin
 • ange interagerande läkemedel (se rubriken Kommentar)
Provtagning:
Citratrör, blå propp, 5/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL) alternativt citratrör, blå propp, 5/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL)

OBS! Röret skall fyllas tills vacuumsuget upphör samt vändas 5-10 gånger omedelbart efter provtagning.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet, avskilj plasma.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

 • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma hållas fryst.

Transport/inlämning av prov som skall analyseras på Klinisk farmakologi under helg:

 • Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.
 • Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 11:00.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen med svar samma dag (innan kl 17) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 13:00 vardag, kl 11:00 helg. 
Kommentar:
På grund av läkemedelsinteraktioner är det viktigt att ange om patienten står på amiodaron, dronedaron, verapamil, diltiazem, kinidin, triazol-antimykotika, proteashämmare, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, rifampicin, efavirens, johannesört.