Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Mycoplasma pneumoniae, Pertussis och Legionella

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Legionella
  • Mycoplasma pneumoniae
  • Parapertussis
  • Pertussis
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om aktuell luftvägsinfektion med Chlamydophila- och/eller Mycoplasma pneumoniae
Där diagnostik bedöms nödvändig, till exempel vid pneumoni:
Beställ: ChlamMycopPert
Analys: Chlamydophila pneumoniae-, Mycoplasma pneumoniae-, Parapertussis- och Pertussis-DNA, utförs alltid tillsammans.

Antikroppar för Chlamydophila- och Mycoplasma pneumoniae:
Är mycket sällan indicerat, kompletterande information se indikationer tillägg.

Misstanke om aktuell infektion med Chlamydophila psittaci
Prov tas från nedre luftvägar. Analysen ingår alltid på de prover där Legionella-diagnostik begärts. Kompletterande information finns på indikationer tillägg.
Beställ: Legionella m.fl
Analys: Chlamydophila psittaci-, Chlamydophila pneumoniae-,  Legionella pneumophila-, Legionella species-, Mycoplasma pneumoniae-, Parapertussis-och Pertussis-DNA, utförs alltid tillsammans.

Misstanke om aktuell Legionella-infektion
Urinprov och prov från nedre luftvägar kombineras.
Luftvägar: Beställ Legionella m.fl 
Analys: Legionella pneumophila-, Legionella species-, Chlamydophila pneumoniae-, Chlamydophila psittaci-, Mycoplasma pneumoniae-, Parapertussis- och Pertussis-DNA, utförs alltid tillsammans.

Urin: Beställ Legion/Pneumok-Ag
Analys: Legionella pneumophila serogr 1- och Pneumokocker antigen, utförs alltid tillsammans.

Misstanke om kikhosta
Kompletterande information se indikationer tillägg.

Beställ: ChlamMycopPert
Analys: Parapertussis-, Pertussis-, Chlamydophila pneumoniae- och Mycoplasma pneumoniae-DNA, utförs alltid tillsammans.

Antikroppar
Beställ Pertussis-Ak
Analys: Pertussis FHA IgA och IgG samt Pertussis toxin IgA och IgG,  utförs alltid tillsammans.

Immunitetsfrågeställning
Beställ: Pertussisimmunitet

Tilläggsinformation

Antikroppar för Chlamydophila- och Mycoplasma pneumoniae
Antikroppar för Chlamydophila pneumoniae och Mycoplasma pneumoniae är mycket sällan indicerat. Analysen utförs inte längre rutinmässigt och kan inte beställas via elektronisk beställningskatalog eller pappersremiss. Önskas analys måste laboratoriet kontaktas på telefon 08-517 719 99 Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet.

Chlamydophila psittaci (psittakos, ornitos)
C. psittaci är en ovanlig orsak till pneumoni som särskilt ses hos individer som har nära fågelkontakt. C. psittaci kan även ge influensaliknande sjukdomsbild och inkubationstiden är oftast 5-14 dagar, men kan vara upp mot en månad. Bakterien smittar väldigt sällan mellan människor, utan uppträder nästan alltid som en zoonos, där människor smittas av fåglar.

Legionella
Legionellainfektion är en ovanlig, men allvarlig orsak till pneumoni. Legionellabakterier växer inte fram vid vanlig bakterieodling, varför specialdiagnostik krävs. DNA-påvisning av Legionella på nedre luftvägsprov kan användas för att diagnosticera samtliga legionellaarter. Positiva DNA-prov odlas för vidare art- och serotypning. 

Urinantigentest kan endast användas för att diagnosticera Legionella pneumophila serogrupp 1, den vanligaste orsaken till svår Legionella-pneumoni. Urinantigentestet kan inte användas för att utesluta legionellainfektion, eftersom testen inte täcker övriga serogrupper av Legionella pneumophila och inte heller övriga legionellaarter. Negativt testresultat utesluter inte heller legionellainfektion med Legionella pneumophila serogrupp 1.

Pertussis
Vid misstanke om aktuell pertussis rekommenderas prov för påvisande av pertussis-DNA i nasofarynx och/eller serum för antikroppspåvisning, beroende på hur länge patienten har haft symtom. Störst chans att påvisa DNA är tidigt i förloppet.
Antikroppsbestämningen blir positiv efter ca 3-4 veckor, uppföljande prov kan behövas om provet är taget tidigare i förloppet. Ange insjukningsdatum och eventuellt  tidigare vaccination på beställningen.

Hos individer med IgA-brist kan analysresultatet för Pertussistoxin-IgA och FHA-IgA bli falskt negativa. I Sverige förekommer denna brist hos ca 1/600 individer.
Vid tolkning av serologin bedöms både IgG- och IgA-antikroppar och de flesta infekterade individer svarar med stegring i båda dessa antikroppsklasser. Personer över 50 år kan vid pertussisinfektion ibland svara med endast ett positivt FHA-IgA vilket innebär att hos patienter med IgA-brist kan pertussis inte påvisas med serologi. Om prov är taget i tidigt skede och klinisk misstanke kvarstår rekommenderas nytt uppföljande prov för ny bedömning.
Ingen screening för IgA-brist utförs.

Remiss:
Remiss Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
ChlamMycopPert
- svalgsekret, bakre svalgvägg, virusset. Provtagning
- nasofarynxaspirat, trakealsugset och sugkateter No. 8
- nasofarynxsekret, virusset, tunn Provtagning
- bronkoalveolärt lavage (BAL), sterilt provrör Provtagning
- sputum, sputumburk Provtagning
- trakealsekret, sterilt provrör

Legionella m.fl
- bronkoalveolärt lavage (BAL), sterilt provrör
- sputum, sputumburk
- trakealsekret, sterilt provrör

Legion/Pneumok-Ag
- urin, sterilt provrör, 2-9 mL. Provtagning

Antikroppar
Pertussis-Ak
Pertussisimmunitet
- blod, gelrör, gul propp
Förvaring / transport:
Kyl
Transporteras snarast till laboratoriet
Svarsrutiner:
Svar lämnas inom 1-3 vardagar:
Chlamydophila pneumoniae-DNA
Chlamydophila psittaci-DNA
Legionella-DNA
Mycoplasma pneumoniae-DNA
Parapertussis-DNA
Pertussis-DNA

Legionellaodling utförs endast om Legionella-DNA påvisas:
Svar lämnas inom 7-10 dagar efter positiv DNA-påvisning.
Legionella pn serogr 1-Ag och Pneumokock-Ag: Svar lämnas inom 1-2 dagar.

Antikroppar:
Svar lämnas inom 1-2 veckor.
Perstussis-Ak
Pertussisimmunitet
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.