Rifabutin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Ansatipin
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys utförs vardagar med svar inom 24 timmar från mottaget prov.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, resistensproblematik, terapisvikt, biverkningar, läkemedelsinteraktion.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senaste dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt, P-kreatinin
  • klinisk frågeställning för analys samt behandlingsorsak
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 1 mL venblod.

Provtagning ca 2-3 timmar efter dos (motsvarande Cmax) för jämförelse med mikrobiologisk känslighet. Alternativt både före dos liksom 2-3 timmar efter dos vid misstanke på läkemedelsinteraktion som påverkar exponeringsnivån.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet, avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.