Rifabutin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Ansatipin
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys utförs vardagar med svar inom 24 timmar från mottaget prov.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, resistensproblematik, terapisvikt, biverkningar, läkemedelsinteraktion.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senaste dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt, P-kreatinin
  • klinisk frågeställning för analys samt behandlingsorsak
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 1 mL venblod.

Provtagning ca 2-3 timmar efter dos (motsvarande Cmax) för jämförelse med mikrobiologisk känslighet. Alternativt både före dos liksom 2-3 timmar efter dos vid misstanke på läkemedelsinteraktion som påverkar exponeringsnivån.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet, avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Kommentar:
I samma analys kan linezolid, meropenem, piperacillin, cefotaxim, ceftazidim, ciprofloxacillin, rifabutin och rifampicin mätas men beställaren behöver specificera vad som önskas. Ett rör och en remiss räcker.

OBS! vid sambeställning av rifabutin med någon av ovan nämnda substanser måste provet hanteras enligt provtagningsanvisningen för den substans med kortast hållbarhet! För information om hållbarhet se rubriken Förvaring och transport för respektive substans!