Innovationshubben – för dig som arbetar inom vården

Vi vill skapa den nationellt central arena för vård på distans som idag saknas. Innovationshubben ska samordna och koordinera existerande lösningar för vård på distans men också ta vara på nya idéer. Goda exempel från tidigare projekt kan spridas och man kan undvika att upprepa samma misstag.

Vi vill skapa den nationellt central arena för vård på distans som idag saknas. Innovationshubben ska samordna och koordinera existerande lösningar för vård på distans men också ta vara på nya idéer. Goda exempel från tidigare projekt kan spridas och man kan undvika att upprepa samma misstag.

Finns idéer om nya arbetsmetoder och nya produkter

Effektiv och kvalitativ vård på distans kräver nya arbetsmetoder och nya produkter. Vi vet att det finns oerhört många bra idéer runt om i landet, men ofta är det svårt för en enskild anställd eller vårdgivare att utveckla och driva igenom idén själv. Kostnaderna för utveckling är ofta höga, processen lång och man har inte rätt kompetens eller tillräckligt med resurser.

Hjälper dig att omsätta dina idéer till verklighet

Innovationshubben är ett nav för innovativa idéer med mål att skapa en av världens bästa miljöer för utveckling av vård på distans. Innovationshubben ska agera inkubator och stödja olika vård på distans-projekt från idé genom utveckling till nationell implementation. Utveckling sker i ett nära samarbete mellan vård, näringsliv, akademi och patient. Innovationshubben ger dig goda exempel färdiga att implementera i din verksamhet.
Läs gärna exempel på fallstudier

Fokus på tre kategorier av vård på distans

 • Konsultation, där experten ska finnas tillgänglig oavsett var patienten befinner sig
 • Nätverk och samarbete, där olika experter ska vara delaktiga i vården av patienten och där expertkunskaper måste samordnas
 • Behandling i eller nära hemmet där det kliniska omhändertagandet ska kunna utföras på distans med bibehållen eller bättre kvalitet

Fallstudier

Några falltudier har gjorts och nedan beskrivs två av studier som genomförts.

Utprovning på distans av läkemedel för Parkinson

Under 2011 testades utprovning av dosering av läkemedel till patienter med Parkinson på distans. Patienterna fick vara hemma och läkare samt specialistsjuksköterska vid sina arbetsplatser. Ingen av de tre patienterna behövde ligga på sjukhuset under projektet.

Patienterna, vårdpersonalen och övriga medverkande var alla positiva till både resultatet och genomförandet av projektet. De positiva resultaten var: Antalet vårddygn minskade med cirka 20–25 dygn. Den arbetsföre patienten kunde fortsätta arbeta under utprovningen.

Den pensionerade patienten kunde umgås normalt med sina nära och kära under utprovningen. Den sjukskrivne patienten kunde återgå till sitt arbete tack vare den nya medicineringen. Utprovningen har nu utökats till fler sjukhus i landet.

Virtuell konsultation med hjälp av videokommunikation

På Karolinska Universitetssjukhuset finns några av landets främsta interventionella endoskopister avseende ERCP, kombinerad endoskopi- och röntgenundersökning. Vid behov skickas patienter från mindre orter till Karolinska för att genomgå mer komplicerade ERCPer.

Många av dessa fall kan genomföras på det lokala sjukhuset om den lokala endoskopisten får expertstöd. Med hjälp av röntgenbilder och videokommunikation som visar perationssituationen i realtid kan experten guida den lokala endoskopisten på distans.

Fördelarna är många, bland annat ger det ökad patientsäkerhet - minskad risk för komplikationer och reoperation samt mer jämlik vård när kirurger kan få en second opinion samtidigt som man opererar.

Det ger även ökad kontinuitet i vårdkontakten för patienten när behandling sker på det lokala sjukhuset. Det ger även möjlighet till inkomst genom att sälja denna typ av expertvård på distans till andra länder.

Guidningen testas nu på flera sjukhus i landet.

Var med i utvecklingen

Vi söker vårdgivare och landsting som vill medverka i detta spännande samarbete. Fördelarna för dig som är verksam inom vården är många:

 • Hjälp att förverkliga en bra idé
 • Lägre utvecklingskostnader då erfarenheten tas tillvara
 • Tillgång till efterfrågad kompetens
 • Snabbare tillgång till nya tjänster och produkter i arbetet.

De långsiktiga fördelarna med Innovationshubbens utveckling av vård på distans är:

 • Säkrare vård och högre kvalitet
 • Lika vård oavsett var man bor
 • Bättre användande av vårdresurser och minskad administration
 • Nya lösningar som fungerar med varandra nationellt
 • Mindre stress för både personal och patienter
 • Mer patientcentrerad vård, exempelvis kortare patientresor men samtidigt mer kontinuerlig kontakt med vården
 • Kortare vårdtid på sjukhus vilket minskar köerna och risken för infektion
 • Minskat behov av slutenvård. Ökad möjlighet till samarbeten och överföring av expertkunskap över landstingsgränserna.

Tre steg till genomförande

Steg 1 - Idé/Inspirera

I det här steget arbetar vi med att inspirera vårdpersonal, akademi och företag för att fånga upp nya idéer för vård på distans. Vi konkretiserar inkomna idéer och säkerställer att det finns ett verkligt behov. Projektplaner utvecklas och presenteras för Innovationshubbens medverkande parter.
Tillsammans med intresserade parter resurssätter vi projektet. Projektet finansieras av deltagande parter.

Steg 2 - Utveckla

I det här steget utvecklas projekten till konkreta vårdprocesser. Även produkter, tjänster och ersättningsmodeller utvecklas. Projektet styrs och genomförs vanligtvis inom den vårdenhet som tog fram idén eller identifierade behovet.
Innovationshubben erbjuder kontinuerlig coachning, genomför regelbundna erfarenhetsutbyten och workshops och ger expertråd exempelvis avseende den nya vårdprocessen, teknik, ersättningsmodeller, användbarhet, patientsäkerhet med mera.

Steg 3: Implementera

I det här steget arbetar vi för att lyckade projekt implementeras i andra sjukhus/landsting i landet så att fler får tillgång till kunskaperna, produkterna och tjänsterna. Innovationshubben uppgift är att aktivt bistå sjukhus/landsting i implementationen med kompetens,erfarenheter och nätverk

Kontakt

Projektledare

Kristina Groth
Mobil: 070-085 66 64
E-post: Kristina Groth