Ny tematisk organisation växer fram

Karolinska Universitetssjukhuset inför en tematisk organisation med funktioner och teman. Det är en stor förändring och den nya verksamhetsmodell som Karolinska Universitetssjukhuset nu bygger utgår från patientens väg genom vården.

Vården står inför flera utmaningar. Dessa handlar om att vi ser en ökad fragmentisering, där stuprör skapas mellan olika specialiteter och även vårdgivare. Det leder till en brist på helhetssyn i vården. Vi ser stora skillnader i behandlingsmetoder och vårdresultat. Dessutom har vi i vården ständiga problem med ekonomin. För att kunna möta utmaningarna och ge den bästa vården gör vi nu denna förändring och skapar en organisation utifrån patientens resa genom vården  med resultat som gör skillnad för patienten. 

Vården på Karolinska Universitetssjukhuset organiseras utifrån medicinska temaområden och ett antal funktioner som samlar kompetenser. Med temavården sätts patientens samlade medicinska behov ännu mer i centrum. Vården ska skapa värde för patienten, i nära samarbete med patienterna själva.

Klicka här för stor bild av Karolinskas nya tematiska organisation

Vårdavdelningar, mottagningar och dagvård organiseras efter teman. Målet är att när vårdteamen jobbar tematiskt skapas ännu smidigare patientflöden. Varje tema indelas i ett antal patientområden, som samlar likartade patientflöden.

Funktion är ett kompetensområde som löper tvärs genom teman. En funktion bistår med kompetenser och resurser som används i många olika patientgrupper och därmed flera teman.

Utgångspunkten i det utvecklingsarbete Karolinska Universitetssjukhuset nu genomför är "Patienten först".

Teman är:

 • Barn och Kvinnosjukvård
 • Hjärta och Kärl
 • Neuro
 • Cancer
 • Trauma och Reparativ medicin
 • Inflammation och Infektion
 • Åldrande

Funktioner är

 • Akut
 • PMI, (Perioperativ Medicin och Intensivvård)
 • Hälsoprofessioner
 • KUL (Karolinska Universitetslaboratoriet)
 • Bild och Funktion

Den nya verksamhetsmodellen ska göra det tydligt vem som har helhetsansvaret för en patient på Karolinska, oavsett var patienten befinner sig i vårdkedjan.

För att skapa en stark organisation för universitetssjukvården och för integration av vård, forskning och utbildning sker arbetet med att bygga verksamhetsmodellen i samarbete med Karolinska Institutet.

Modellen ska också gynna samarbete genom att olika yrkesgrupper och specialister samlas kring en patientgrupp. Det ska också bli lättare att följa upp resultatet av en behandling eller av patientens upplevelse av sin vård.

Växer stegvis

Den nya organisationen växer fram stegvis. Införandet av den nya verksamhetsmodellen görs i faser. Den första fasen omfattade de verksamheter som flyttade in i nya sjukhusbyggnaden i Solna under 2016. Tema Barn och Kvinnosjukvård och Tema Hjärta och Kärl samt Funktionerna Akut, Bild och Funktion, Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) och Hälsoprofessionerna.

I andra fasen ingår övriga teman samt funktionen Karolinska Universitetslaboratoriet som gick över i den nya organisation under hösten 2017.

Rekrytering av chefer till den nya temaorganisationen med teman och funktioner har också skett i faser.

Byggt för teman

Den nya sjukhusbyggnaden i Solnas utformning och rumsliga placering med närhet till viktiga funktioner som intensivvård och operation gör det möjligt att bedriva vård i teman. Samtidigt främjar det tematiska arbetssättet även medicinsk utveckling och forskning genom att specialisterna samverkar på olika nivåer.