Tema Åldrande

Visionen med tema åldrande är att samtidigt som basuppdraget för regionsjukvården hanteras, ska innehållet av den högspecialiserade vården öka och vården, forskningen, utvecklingen och utbildningen integreras effektivt. Temat ska bli ett "Center of Excellence" för forskning, utveckling, utbildning och tillämpning av nya behandlingsmetoder som därefter ska spridas inom landstinget.

Temat ska erbjuda högkvalitativ vård som skapas i ett mycket nära samarbete med Karolinska Institutet. Vidare ska temat arbeta med en transparent kontinuerlig styrning på värde för patienten, med en bas av tydliga team som utgör en stabil grund för rekrytering och kompetensutveckling.

Tema åldrande är ett brett och viktigt område som inte är organspecifikt och som omfattar stora patientvolymer. Det inbegriper en av de största FoUU-enheterna på Karolinska, vilket ger en stark bas för integreringen av vård och FoUU. Genom patientvolymerna möjliggör temat en framtida generering av en stor mängd kliniska data och kunskap.

Temat kommer att ha sin huvudsakliga verksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där man förutom att ha egna vårdytor kommer att arbeta med liaison verksamhet samt subakuta och akuta konsultationer inom det geriatriska området. Patienterna remitteras mestadels från akutmottagning och sjukhusets slutenvård, men också direkt från primärvård och ambulans. Under 2018 planeras för en ny minnesenhet, genetisk rådgivning samt en enhet för kliniska prövningar vid Karolinska i Solna.

Tema åldrande kommer vid starten att omfatta ca 330 helårsarbetare.

Patientområde Den åldrande hjärnan

Detta patientområde omfattar patientgrupperna kognitiv svikt och demens, trafikmedicin och genetisk utredning, konfusion samt stroke och neurologiska sjukdomar. Patientområdet hanterar ca 8 000 patientbesök och ca 15 000 vårddygn årligen. Verksamheten sker vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där man förutom att ha egna vårdytor kommer att arbeta med liaison verksamhet samt konsultationer inom det geriatriska området. Under 2018 planeras för en ny minnesenhet, genetisk rådgivning samt en enhet för kliniska prövningar vid Karolinska i Solna.

Patientflöden:

Kognitiv svikt och demens, trafikmedicin och genetisk utredning

Inom detta flöde vårdas patienter med kognitiv svikt och demens från bedömning till eventuella elektiva utredningar inom slutenvård. Den största verksamheten sker i öppenvård där också trafikmedicinska och genetiska utredningar kan ingå.

Konfusion

Inom detta flöde vårdas patienter med olika konfusionstillstånd som även har medicinska behov som kräver både akutsjukvårdens resurser samt kompetens inom konfusion. Patienterna till detta flöde remitteras till oss från hela Stockholms län.

Stroke och neurologiska sjukdomar

Inom detta flöde vårdas främst sköra äldre patienter med stroke och andra neurologiska tillstånd såsom Parkinson och hydrocephalus. Flertalet patienter kommer för eftervård och rehabilitering från Tema Neuro.

Patientområde Den multisjuke äldre

Detta patientområde omfattar de två patientgrupperna Trauma och kirurgi samt Multisjuka äldre. Patientområdet arbetar uteslutande med slutenvård och omfattar ca 28 000 vårddygn årligen. Verksamheten sker vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där man förutom att ha egna vårdytor kommer att arbeta med liaison verksamhet samt konsultationer inom det geriatriska området.

Inom båda patientområden ska ledande vård, forskning och utbildning bedrivas för bästa diagnostik och behandling för patientgrupperna. Utvecklingen av verksamheten ska vila på en vetenskaplig grund, där samverkan mellan yrkesgrupper med ett tydligt patientfokus är en central komponent.

Patientflöden:

Trauma och kirurgi

Inom detta flöde vårdas sköra äldre patienter med akut höftfraktur i samarbete med Tema Trauma och Reparativ Medicin i ett så kallat snabbspår. Patienterna vårdas pre- och postoperativt på avdelningen. Flödet hanterar även andra kirurgiska tillstånd.

Multisjuka äldre

Inom detta flöde vårdas sköra äldre patienter med bl.a. hjärtsvikt, KOL, infektioner, diabetes, malnutrition samt elektrolytrubbningar. Dagens verksamhet har 40 vårdplatser fördelat på två enheter.