Aktuellt/Nyheter klinisk farmakologi

Här hittar du nyheter, information om nya analyser, analysuppdateringar och övriga upplysningar och förändringar vid klinisk farmakologi.

Vortioxetin (Brintellix) - ny läkemedelsanalys

Vortioxetin, ett läkemedel som används vid depression analyseras numera av klinisk farmakologi.

Fr.o.m 170510 erbjuds koncentrationsbestämning av vortioxetin (Brintellix). Vortioxetin tros utöva sin antidepressiva effekt genom hämning av serotoninåterupptag i kombination med direkta effekter på flera olika serotoninreceptorer.

Se provtagningsanvisningar på www.karolinska.se/lab

Flucytosin (5-FC) – ny läkemedelsanalys

Flucytosin, ett läkemedel som används vid allvarliga svampinfektioner, analyseras numera av klinisk farmakologi.

Fr.o.m. 170316 erbjuds koncentrationsbestämning av flucytosin (5-FC, Ancotil). Flucytosin används vid svåra infektioner orsakade av Candida spp., Cryptococcus spp., Torulopsis glabrata, och Aspergillus spp. Läkemedlet ges vanligen i kombination med amfotericin B för att undvika resistensutveckling.

Se provtagningsanvisningar på www.karolinska.se/lab.

Nyheter för missbruksanalyser 2017

Missbruksläkemedel U- och Växt-och svampdroger U- Två nya och utvidgade missbruksanalyser

Den 1 december 2016 infördes två nya och utvidgade missbruksanalyser i vårt analyssortiment: Missbruksläkemedel, U- och Växt-och svampdroger, U-, se provtagningsanvisningarna under karolinska.se/lab

Dessa två analyser omfattar flera substanser som tidigare har beställts enskilt, t.ex. zopiklon, metylfenidat, katinon. Metoderna för de enskilda substanserna läggs ner. Det är alltså inte längre möjligt att beställa de enskilda analyserna Efedrin,U-, Katinon,U-, Ketobemidon,U-, Metylfenidat,U-, Zolpidem,U- eller Zopiklon,U-.

När analys av Missbruksläkemedel,U- respektive Växt-och svampdroger,U- beställs svarar man ut alla de analytiska fynd som erhålls vid analysundersökningen. Metoderna, inklusive förteckning över vilka substanser som ingår i respektive analys, finns i provtagningsanvisningarna under karolinska.se/lab.

Missbruksläkemedel, U

Provtagningsanvisningen för Läkemedel,U har ändrat namn till Missbruksläkemedel,U fr.o.m. 161101

Imatinib och 5-FU (5-fluorouracil) - nya läkemedelsanalyser Klinisk farmakologi

Två viktiga cancerläkemedel, imatinib och 5-fluorouracil, analyseras nu av Klinisk farmakologi. Imatinib (Glivec) används vid vissa typer av blodmaligniteter och tumörer i magtarmkanalen medan 5-FU har sin främsta användning vid spridda tumörer från bröst, hud och mag-tarmkanalen. 5-FU är en instabil substans och provet måste därför omedelbart efter provtagning stabiliseras med hjälp av ett särskilt kit. För mer information, se provtagningsanvisningar på www.karolinska.se/lab (Imatinib, 5-FU)