Käkkirurgiska kliniken

Käkkirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset är en av Sveriges största käkkirurgiska kliniker med mottagning i Solna.

I vår verksamhet ingår endast den käkkirurgi som är sjukvårdsfinansierad och som kräver sjukhusets specialistresurser och därmed lyder under specialistsjukvårdstaxa. Vi omfattas av vårdgaranti, vilket innebär att vi måste undersöka patienten inom 30 dagar från det att remissen är skriven, därför är det viktigt att remissen är aktuell och daterad med dagens datum. I annat fall tvingas vi återsända remissen för en uppdaterad aktuell remiss för att ha möjlighet att kalla patienten inom vårdgarantin.
Vi tar emot remisser skickade genom journalsystemet Take Care och remisser skickade med post. Käkkirurgiska klinikens mottagning i Huddinge stänger mottagningsverksamhet 2017-05-02.

Käkkirurgi på tandvårdstaxa ingår inte i vår verksamhet utan hänvisas till käkkirurger verksamma privat eller inom Folktandvården.

I vår verksamhet ingår:

Dentoalveolär kirurgi på sjukvårdstaxa

 • ASA-klassificering 4 eller andra medicinska skäl som medför att operation bör göras under övervakning av narkospersonal
 • Blödningssjukdom som kräver medicinskt samarbete med koagulations/hematologisk kompetens
 • Immundefekt av allvarligare karakatär
 • Patient som behandlats med intravenösa bisfosfonater
 • Omfattande dentoalveolär kirurgi på patient som fått strålning mot huvud-halsregionen
 • Retinerad tand/cysta där ingreppet kräver intravenös sedering eller narkos vid operation
 • Misstanke om malignitet eller aggressiv benign käktumör
 • Dentoalveolär kirurgi som behöver ske i samband med ÖNH-kirurgi, till exempel sinuskirurgi

Implantatkirurgi på sjukvårdstaxa

 • Av medicinska skäl måste operation göras under övervakning av narkospersonal
 • Blödningssjukdom som kräver medicinskt samarbete med koagulations/hematologisk kompetens
 • Patient som erhållit strålbehandling mot huvud-halsregionen
 • Ingreppet kräver intravenös sedering eller narkos, till exempel vid zygomaimplantat

Benuppbyggnad på sjukvårdstaxa

 • Av medicinska skäl måste operation göras under övervakning av narkospersonal
 • Blödningssjukdom som kräver medicinskt samarbete med koagulations/hematologisk kompetens
 • Ingreppet kräver intravenös sedering eller narkos, till exempel höftben, fibula, tibia. Patienten bör då vara remitterad via specialist i käkkirurgi verksam privat eller på Folktandvården

Oral medicinska tillstånd på sjukvårdstaxa

Utredning och behandling av oral medicinska tillstånd:

 • ASA-klassificering 4 eller andra medicinska skäl som medför att operation bör göras under övervakning av narkospersonal
 • Blödningssjukdom som kräver medicinskt samarbete med koagulations/hematologisk kompetens
 • Patient som erhållit strålning mot huvud-halsregionen
 • Malignitetsmisstanke
 • Leukoplaki/erytroplaki
 • Atrofisk/ulcerös oral lichen planus som inte svarar på lokal cortisonbehandling
 • Munslemhinneförändringar som kräver samarbete med annan sjukhusklinik
 • Gravt immunosupprimerade patienter, till exempel cytostatikainducerade förändringar, benmärgstransplanterade
 • Blåsdeskvamativa sjukdomar
 • Erythema multiforme

Ortognatkirurgi

Ortognatkirurgisk utredning och behandling på grund av bettavvikelse/käkavvikelse.

Käkfrakturer

Utredning och behandling av käkfrakturer.

Tand- och sårskador

Behandling av tand- och sårskador som kräver narkos i det akuta behandlingsskedet.

Käkrekonstruktion

Behov av käkrekonstruktion efter tumörkirurgi, på grund av käkbensnekros, trauma eller medfödda defekter.

Käkledskirurgi

 1. Smärtsamma upphakningar och/eller käkledslåsningar
 2. Polyartrit med käkledssmärta och nedsatt ledfunktion
 3. Upprepade käkluxationer
 4. Missbildningar (käkledsankylos, tillväxtstörning)
 5. Benigna käkledstumörer

För 1) och 2) hänvisas patienten primärt till bettfysiolog i de fall det samtidigt finns uttalade bettfysiologiska symtom.

Orofacial smärta

Utredning och behandling av orofacial smärta på patient som är odontologiskt utredd och inte har bettfysiologisk eller endodontisk orsak till smärtan.

Odontogena infektioner

Behandling av odontogena infektioner som kräver eller kan komma att kräva sjukhusvård.

Käkkirurgiska kliniken tar endast emot remisser på tandvårdsfinansierad käkkirurgi som inte kräver sjukhusets resurser i följande fall:

 1. All käkkirurgi på vuxna som ingår som "led i sjukdomsbehandling" (LIS).
 2. All käkkirurgi på vuxna vid långvarig sjukdom med funktionsnedsättning (F-grupp).
Vid behov av käkkirurgisk vård hos andra patientgrupper än ovanstående hänvisas till käkkirurger verksamma privat eller i Folktandvården för utredning/behandling på tandvårdstaxa.

Kontaktinformation för Käkkirurgiska kliniken

Käkkirurgiska kliniken

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Besöksadress i Solna:
A6:03, Byggnad A6, plan 03
Solna

Telefon: 08-517 726 33
Fax: 08-517 734 65
E-post: Käkkirurgiska klinikens mottagning i Solna  

Enhetschef

Leiny Forsström
E-post: Leiny Forsström

Enhetschef

Birgitta Hasne
E-post: Birgitta Hasne

Tf verksamhetschef

Daniel Danielsson
E-post: Daniel Danielsson

Är du patient eller närstående?