Catharina Nyrell-Svensson är samordnare och vårdplatskoordinator vid Karolniska Universitetssjukhuset. Foto: Clas Jon-And, Medicinsk Bild, Huddinge.

Catharina bygger broar

Jag träffar Catharina Nyrell-Svensson i hennes arbetsrum på Akutkliniken i Huddinge. Hon har arbetat med sitt nya uppdrag sedan sju imorse, vilket ger henne snart åtta timmars erfarenhet som samordnande vårdplatskoordinator på Karolinska.

– I början är det viktigt att lära känna folk och bygga nätverk. Det är viktigt att medarbetarna känner igen mig och att jag lär känna kulturen i både Huddinge och Solna. Idag har jag suttit med övriga vårdkoordinatorer på Huddinge, säger hon.

Hon fullkomligt sprudlar av engagemang.

– Det är en så centralt viktig fråga och vårdplatser har alltid varit ett stort diskussionsämne.

Bakgrunden är en genomlysning av verksamheten på Karolinska som gjordes av företaget McKinsey 2007. I deras rapport framkom det att vårdplatserna på Karolinska endast utnyttjades till cirka 77 procent. Enligt sjukhushusets egna beräknar är vårdutnyttjandet av bemannade vårdplatser till mellan 98-102 procent, alltså överbeläggning. Catharinas stora utmaning är att beskriva varför det skiljer så mycket i de olika rapporteringarna och för framtiden öka tydligheten i rapporteringen av vårdplatssituationen i såväl det dagliga arbetet som i statistiska sammanställningar. Kort sagt hur man kan förbättra vårdplatssituationen.

– Det är en anmärkningsvärd stor skillnad på siffrorna, säger Catharina.

Fler vårdplatser skulle behövas

I det akuta patientnära arbetet saknas det många vårdplatser i länet. Fler vårdavdelningar skulle behöva öppnas för att tillgodose behovet men det är inget ekonomin tillåter idag så för att bidra till att komma till rätta med platsbristen måste vårdplatsutnyttjandet förtydligas. När avdelningarna överbeläggs ökar riskerna för att bland annat infektioner sprids vilket kan få som konsekvens att fler avdelningar måste stänga och tillgängliga vårdplatser minskar ytterligare.

Vårdplatskoordinatorer som stödjer inläggningsprocessen finns i både Solna och Huddinge. Däremot har det inte funnits någon samordnad struktur mellan sjukhusen och Catharina ska arbeta för att förbättra den samordningen och därigenom förhoppningsvis få ett bättre utnyttjande av vårdplatserna.

– Det ska bli lättare att vid behov flytta patienter mellan sjukhusen, säger hon.

Nya krav

Catharina Nyrell-Svensson har arbetat inom vården sedan 1972 . Hon började som chef i Huddinge för sju år sedan och har dessförinnan arbetat som både sjuksköterska och chef på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Det som lockade henne att ta uppdraget som samordnande vårdplatskoordinator var möjligheten att få bidra till helheten under ett år då Karolinska ställs inför mycket stora utmaningar. Hon vet att hennes arbete kommer ställa nya krav på personalen, men säger att fokus ligger på patienternas bästa.

– Det som triggade mig mest var utmaningen. Det finns inga liknande projekt i landet så det blir ett pilotprojekt. Det finns många bra idéer ute i verksamheterna hur vi gemensamt ska öka tydligheten runt vårdplatsutnyttjandet, säger hon.

Uppdaterad
2009-02-03
Informationsansvarig
Informationsavdelningen