Kreatinin, P-

Klinisk kemi

RapportnamnP-Kreatinin
Indikationer/kompletterande analyser
Främst uppföljning av förändringar i glomerulär filtrationshastighet (GFR) vid konstaterad njurfunktionsnedsättning hos vuxna. P-Kreatinin är starkt beroende av muskelmassa för vilken föreligger stor interindividuell variation. Värden inom referensgränsen utesluter inte sänkt GFR.
För diagnostik är analys av P-Cystatin C-eGFR känsligare och bör utföras initialt vid frågeställning gällande normal eller sänkt njurfunktion. P-Cystatin C kan lämpa sig bättre också för uppföljning hos patienter vars muskelmassa kan ändras över tid (t.ex. växande barn och åldringar).
Tilläggsinformation
P-Kreatinin är en sämre GFR-markör än P-Cystatin C-eGFR för diagnostik särskilt av lättare njurfunktionsnedsättning (i det kreatininblinda GFR-området; 60-90 mL/min/1,73 m2) och i synnerhet vid minskad muskelmassa.
Så länge muskelmassan inte ändras signifikant ger dock uppföljande bestämningar av P-Kreatinin hos vuxna god information om förändringar i GFR. Sambandet är icke-linjärt; en liten höjning av P-Kreatinin från en låg nivå kan innebära en större minskning av GFR medan små förändringar av GFR vid kraftigt nedsatt njurfunktion återspeglas av stora förändringar i P-Kreatinin. Icke desto mindre kan njurfunktionen baserad på kreatinin överskattas vid sänkt GFR bl.a. beroende på ökad tubulär kreatininexkretion.
Vid god överensstämmelse mellan GFR skattat från samtidig bestämning av P-Cystatin C och P-Kreatinin kan i de flesta fall en relativt säker uppfattning om njurfunktionen erhållas. Vid sämre överensstämmelse utan uppenbar orsak (såsom behandling med glukokortikoider eller minskad muskelmassa) bör invasiv clearancebestämning (t.ex. Pt-Iohexolclearance) utföras. Då orsaken är glukokortikoidbehandling är P-Kreatinin en bättre GFR-markör än P-Cystatin C medan det omvända gäller vid minskad muskelmassa.

En höjning av P-Kreatinin kan också betingas av rikligt intag av kött (särskilt kokt) samt vissa läkemedel (t.ex. cimetidin, trimetoprim, sulfa och probenecid) vilka hämmar tubulär kreatininutsöndring utan att påverka GFR.
Metod
Enzymatisk reaktion, fotometri
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss

Klinisk kemi
Allmän eller Närvård

Provtagning

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring/transport
Se generell anvisning under ”Provtagning, hantering & transport”
Referensintervall
Enhet: mikromol/L
< 15 dagar  27-77 
15 dagar - 2 mån 20-60 
3 mån - 4 år  < 37
5-8 år  < 47 
9-12 år  < 60 
13-17 år  < 68 
Kvinnor < 90 
Män < 100 

Svarsrutiner
Analys utförs dagligen.
Ackreditering

Ja

Senast reviderad: 2012-07-18
Informationsansvarig
Klinisk kemi