Vorikonazol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Vfend
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 24 h från mottaget prov.

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke terapisvikt, särskilt svåra infektioner, och då i
synnerhet om Aspergillus är påvisat, kliniskt signifikanta förändringar i leverprover med möjligt samband till insatt behandling, neuropsykiatriska biverkningar, betydande förändringar (t.ex. ± 50 %) i total dygnsdos, t.ex. vid övergång från iv till po, behandling vid leversvikt, läkemedelsinteraktion som förväntas påverka vorikonazolkoncentrationen.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos 
- aktuell dos 
- datum för behandlingsstart och senaste dosjustering
- diagnos och typ av infektion
- övriga läkemedel
- vikt och frågeställning

Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp. 
Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos, 2-3 dagar efter nyinsatt behandling eller ändrad dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom två dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja