Trimetoprim, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Bactrim
  • Eusaprim
  • Idotrim
  • Trimetoprim
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys utförs vardagar med svar inom 24 tim från mottaget prov.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll vid pneumocystis-pneumoni.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos 
- aktuell dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt, S-kreatinin och frågeställning

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp eller rör utan tillsats, röd propp.
Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos vid monoterapi.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet, avskilj plasma/serum.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom sju dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.

Referensintervall:
Se  medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Kommentar:
I samma analys kan trimetoprim och sulfametoxazol mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.