Ritonavir, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Kaletra
  • Norvir
Akutföreskrifter:

Akut analys utförs efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi.

Indikationer / kompletterande analyser:
Biverkningsfrågeställning.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss:
-Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos 
- datum för senaste dosjustering och föregående dosering
- övriga läkemedel
- vikt och frågeställning

Provtagning:
Använd Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 1 mL venblod. 

Provtagning 6-12 timmar efter dos, >14 dagar efter dosändring.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Kommentar:
Ritonavir ingår i Kaletra som hämmare av metabolismen av lopinavir. Koncentrationerna av ritonavir är då genomgående lägre än vad som krävs för god antiviral effekt i monoterapi. Vid beställning av analys av Kaletra besvaras därför endast lopinavir som står för den antivirala effekten. Även i andra fall, när ritonavir används i doser om 100mg 1-2 ggr dagligen för "boostring" av andra proteashämmare är det sällan meningsfullt att analysera plasmakoncentrationer av ritonavir.