Risperidon, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Abriact
  • Risperdal
  • Rispolet
Akutföreskrifter:

Prover analyseras akut efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge.

Indikationer / kompletterande analyser:
Psykos, schizofreni, schizoaffektiv sjukdom, annan psykiatrisk störning.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- aktuell dos 
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt, S-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Använd Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp. 
Volym 2 mL.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom sju dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
I analysen mäts risperidon och dess metabolit hydroxyrisperidon.

I samma analys kan risperidon, haloperidol, sertralin och zuklopentixol mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.