Itrakonazol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: OH-itrakonazol
Läkemedelsnamn:
  • Sporanox
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 24 h från mottaget prov.

Indikationer / kompletterande analyser:
Rekommenderas rutinmässigt pga stor variation i peroral biotillgänglighet och metabolism.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi   

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos 
- datum för behandlingsstart och senaste dosjustering
- diagnos och typ av infektion
- övriga läkemedel
- vikt och frågeställning

Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp. 
Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos. Jämviktsförhållanden råder efter ca en vecka efter behandlingsstart eller ändrad dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom två dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 

Svar lämnas på itrakonazol och dess aktiva metabolit OH-itrakonazol.
Ackreditering:
Ja