Isoniazid, P-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • INH
  • Acetylisoniazid
Läkemedelsnamn:
  • Tibinide
  • Rimactazid
  • Rimstar
Akutföreskrifter:

Prover analyseras akut efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge.

Indikationer / kompletterande analyser:
Otillräcklig effekt, misstanke på låg exponering. Alternativt kan analysen användas för fastställande av snabb eller långsam acetyleringsfenotyp.
Metod:
Vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos Tibinide
- aktuell dos 
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt, S-kreatinin och frågeställning

Provtagning:
OBS! Skillnad i provhantering beroende på orsak till provtagning/indikation:

Fastställande av acetyleringsförmåga: Använd Na-heparinrör, mörkblå propp. Volym 2 mL. Centrifugera provet inom två timmar, avskilj plasman och frys!

Vid fastställande av acetyleringsförmåga skall provtagning ske 4 tim efter dos för jämförelse mellan modersubstans och acetylerad metabolit.

Övrig indikation, t ex otillräcklig effekt, misstanke på låg exponering:
Använd Na-heparinrör, mörkblå propp. Volym 2 mL. Centrifugera provet, avskilj plasman.

Vid provtagning för att mäta toppkoncentration (som ett led i behandlingsövervakning) bör provet tas 1-2 timmar efter dos, ibland 4 tim om misstanke fördröjt upptag.
Förvaring / transport:
OBS! Skillnad i förvaring och transport beroende på orsak till provtagning/indikation:

Fastställande av acetyleringsförmåga: Centrifugera provet inom två timmar, avskilj plasman och frys! Plasman måste transporteras fryst och får ej tina under transport till Klinisk farmakologi, Huddinge, pg a att isoniazids metabolit acetylisoniazid endast är hållbar i två timmar i rumstemperatur.

Övrig indikation, t ex otillräcklig effekt, misstanke på låg exponering: Centrifugera provet, avskilj plasman. Plasma kan förvaras/transporteras i rumstemperaur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom sju dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 

Svar lämnas på isoniazid och acetylisoniazid på prov som hanterats/förvarats enligt anvisningen för fastställande av acetyleringsförmåga.

Svar lämnas på isoniazid på prov som hanterats/förvarats enligt anvisningen för övrig indikation, t ex otillräcklig effekt, misstanke på låg exponering.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
I analysen mäts isoniazid och dess metabolit acetylisoniazid. Kvoten mellan metaboliten och isoniazid används för att bedöma om patienten är snabb eller långsam acetylerare (avser N-acetyltransferas 2).

I samma analys kan Isoniazid samt dess metabolit Acetylisoniazid och Pyrazinamid mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker. Observera att i dessa fall måste proverna hanteras enligt provtagningsanvisningarna för Isoniazid pga kort hållbarhet hos Acetylisoniazid!