Genotypning CYP, B-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • farmakogenetisk analys
  • CYP2D6
  • CYP2C9
  • CYP2C19
  • CYP3A5
Akutföreskrifter:
Akut analys/prioritering utförs efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge.
Remiss:

Remiss:
-Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
 - Bakomliggande frågeställning, dvs aktuell farmakologisk problematik, t ex biverkningar eller bristande effekt.
- Det läkemedel som gett problem och i vilken dos, liksom övriga läkemedel som patienten behandlas med.
- Om läkemedelskoncentrationer i plasma är kända.
- Eventuell annan anledning till analys.

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp. OBS! centrifugeras ej, får ej frysas.
Volym 4 ml venblod.

Provtagning oberoende av tid på dygnet och läkemedelsintag.
Förvaring / transport:
Prov kan transporteras i rumstemperatur om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom ett dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas kylt. OBS! provet får ej frysas.
Referensintervall:
Skriftligt svar med individuell bedömning ges av ansvarig klinisk farmakolog.
Svarsrutiner:
Normal svarstid cirka 2-3 veckor. 
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Baserat på frågeställning beslutar klinisk farmakolog om typning av en eller flera av följande cytokrom P450 gener; CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9, CYP3A5 för vilka rutinmetoder är uppsatta. 

Med hjälp av koncentrationsbestämning efter en enstaka dos venlafaxin kan enzymaktiviteten hos CYP2D6 mätas (fenotypning), se provtagningsanvisningar för venlafaxin. För TPMT se provtagningsanvisning för denna analys. Diskutera med läkare vid behov.