Flukonazol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Diflucan
  • Fluconazol
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 24 h från mottaget prov.

Indikationer / kompletterande analyser:
Kontinuerlig hemodiafiltration eller vid renal hyperfiltration.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- aktuell dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt, S-kreatinin och frågeställning,
- typ av dialys om förekommande
- tidpunkt för genomförd senaste dialys, om intermittent

Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp. 
Volym 2 mL venblod. 

Provtagning före dos alternativt för AUC: före dos, 1, 2 och 4 timmar efter dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Plasma kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom ett dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja