Lipoprotein (a), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Lp(a)
Rapportnamn: P-Lipoprotein(a)
Indikationer / kompletterande analyser:
Lipoprotein(a) eller Lp(a) är en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och ischemisk stroke. Lp(a)-nivån är huvudsakligen hereditärt bestämd och varierar kraftigt mellan individer. Bestämning av Lp(a) kan vara av värde vid hög risk för kardiovaskulär sjukdom eller tidig etablerad sådan, särskilt hos individer med ärftlig belastning.

Tilläggsinformation

Lp(a) består av en LDL-partikel omgiven av apolipoproteinet apo(a) kovalent bundet till apoB-100. Nivån i plasma varierar obetydligt med åldern men avsevärt mellan olika individer och dessutom finns etniska skillnader (1). Variationen betingas till största delen av en genetiskt bestämd storlekspolymorfism för apo(a) där isoformer av mindre storlek är associerade med högre plasmanivåer av Lp(a).
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:

Enhet: nmol/L
< 200

Enligt litteraturen kan värden över 45 nmol/L innebära en fördubblad risk för bl.a. koronarkärlssjukdom och ischemisk stroke (1).

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Litteraturreferenser:
1. Jones GT et al. Plasma Lipoprotein(a) indicates risk for 4 distinct forms of vascular disease. Clin Chem 2007; 53:679-85.
2. Nilsson-Ehle P, Berggren Söderlund M, Theodorsson E (red.). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 9:e uppl. 2012. Studentlitteratur.