Kreatinin, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: eGFR(Krea)relativ
Rapportnamn: P-Kreatinin respektive Pt-eGFR(Krea)relativ
Indikationer / kompletterande analyser:
P-Kreatinin är användbar för uppföljning av förändringar i glomerulär filtrationshastighet (GFR) vid konstaterad njurfunktionsnedsättning hos vuxna. P-Kreatinin är starkt beroende av muskelmassa för vilken föreligger stor interindividuell variation. Värden inom referensgränsen utesluter inte sänkt GFR.
För diagnostik är analys av P-Cystatin C med beräkning av estimerat GFR (eGFR) känsligare och bör utföras initialt vid frågeställning gällande normal eller sänkt njurfunktion. P-Cystatin C kan lämpa sig bättre också för uppföljning hos patienter vars muskelmassa kan ändras över tid (t.ex. växande barn och åldringar).

Analysen ”Pt-eGFR(Krea)relativ” ger ett skattat GFR från P-Kreatinin enligt Lund Malmö’s reviderade formel (LM rev) och besvaras som ett kroppsytenormerat (relativt) eGFR i enheten mL/min/1,73 m2. I likhet med relativt eGFR beräknat från P-Cystatin C, kan det användas för diagnostik gällande normal eller sänkt njurfunktion i jämförelse med ett referensområde.
Se Tilläggsinformation om felkällor för P-Kreatinin som kan påverka eGFR resultatet samt övriga begränsningar för eGFR.

Tilläggsinformation

P-Kreatinin är starkt beroende av muskelmassan. Avvikande kroppskonstitution, t.ex. vid lågt eller högt BMI, paralys, anorexi, immobilisering eller body-building, påverkar halterna av kreatinin och gör skattningen av eGFR osäker. Intag av kokt kött och köttbuljong höjer P-Kreatinin tillfälligt. P-Kreatinin påverkas också av en varierande andel tubulär sekretion (högre vid lågt GFR). Vissa läkemedel, t.ex. trimetoprim, cimetidin, sulfa och probenecid, kan också påverka den tubulära sekretionen av kreatinin utan att påverka GFR.

P-Kreatinin är inte tillräckligt känslig för diagnostik av lättare njurfunktionsnedsättning (i det kreatininblinda GFR-området; 60-90 mL/min/1,73 m2) och där är ett skattat (estimerat) GFR från P-Kreatinin mer användbart. Vid låg muskelmassa är det dock mer lämpligt att använda eGFR beräknat från P-Cystatin C, vilken inte är beroende av muskelmassans storlek. Så länge muskelmassan inte ändras signifikant ger dock uppföljande bestämningar av P-Kreatinin hos vuxna god information om förändringar i GFR. Sambandet är icke-linjärt; en liten höjning av P-Kreatinin från en låg nivå kan innebära en större minskning av GFR medan små förändringar av GFR vid kraftigt nedsatt njurfunktion återspeglas av stora förändringar i P-Kreatinin. Icke desto mindre kan njurfunktionen baserad på kreatinin överskattas vid sänkt GFR bl.a. beroende på ökad andel tubulär kreatininexkretion.

Beställning av ”Pt-eGFR(Krea)relativ”, ger ett kroppsytenormerat estimerat GFR enligt Lund Malmö’s reviderade formel (LM rev) [1]. Formeln använder P-Kreatinin (vars resultat också lämnas ut) samt ålder och kön. LM rev har i jämförelse med andra eGFR formler visat sig ha bäst överensstämmelse med referensmetod (iohexolclearance). Beräkning sker inom 18-85 års ålder och eGFR besvaras upp till 90 mL/min/1,73 m2. Värden över 90 samt under cirka 20 är osäkra.

Ett estimerat GFR är en grov skattning av GFR och förväntas ligga inom +/- 30 % från GFR uppmätt med referensmetod i de flesta (ca 80 %) av fallen. Man måste även göra en individuell bedömning avseende de felkällor som kan påverka P-Kreatinin och P-Cystatin C.

Medelvärdet av P-Cystatin C eGFR med CAPA och eGFR beräknat från P-Kreatinin med LM rev formeln har visat sig ge något bättre överensstämmelse med referensmetod än metoderna var för sig. Differensen mellan eGFR resultaten från P-Cystatin C resp P-Kreatinin skall dock inte skilja mer än ca 30-40 %. [2]

Pt-Iohexolclearance bör utföras då noggrannare bestämning av GFR krävs.

Referens:
[1] Nyman et al. The revised Lund-Malmö GFR estimating equation outperforms MDRD and CKD-EPI across GFR, age and BMI intervals in a large Swedish population. Clin Chem Lab Med. 2013 Dec 12:1-10.
[2] Björk et al. Accuracy of GFR estimating equations combining standardized cystatin C and creatinine assays: a cross-sectional study in Sweden. Clin Chem Lab Med. 2015 Feb 1;53(3):403-14.
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

eGFR(Krea)relativ kan endast beställas elektroniskt. P-Kreatinin ingår automatiskt.

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
< 15 dagar  27-77 
15 dagar - 2 mån 20-60 
3 mån - 4 år  < 37
5-8 år  < 47 
9-12 år  < 60 
13-17 år  < 68 
Kvinnor < 90 
Män < 100 
Felkällor: Behandling av patienter med N-acetylcystein (NAC) vid toxiska nivåer av paracetamol kan ge falskt låga resultat på P-Kreatinin.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja