Kreatinin, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Kreatinin
Indikationer / kompletterande analyser:
Främst uppföljning av förändringar i glomerulär filtrationshastighet (GFR) vid konstaterad njurfunktionsnedsättning hos vuxna. P-Kreatinin är starkt beroende av muskelmassa för vilken föreligger stor interindividuell variation. Värden inom referensgränsen utesluter inte sänkt GFR.
För diagnostik är analys av P-Cystatin C-eGFR känsligare och bör utföras initialt vid frågeställning gällande normal eller sänkt njurfunktion. P-Cystatin C kan lämpa sig bättre också för uppföljning hos patienter vars muskelmassa kan ändras över tid (t.ex. växande barn och åldringar).

Tilläggsinformation

P-Kreatinin är en sämre GFR-markör än P-Cystatin C-eGFR för diagnostik särskilt av lättare njurfunktionsnedsättning (i det kreatininblinda GFR-området; 60-90 mL/min/1,73 m2) och i synnerhet vid minskad muskelmassa.
Så länge muskelmassan inte ändras signifikant ger dock uppföljande bestämningar av P-Kreatinin hos vuxna god information om förändringar i GFR. Sambandet är icke-linjärt; en liten höjning av P-Kreatinin från en låg nivå kan innebära en större minskning av GFR medan små förändringar av GFR vid kraftigt nedsatt njurfunktion återspeglas av stora förändringar i P-Kreatinin. Icke desto mindre kan njurfunktionen baserad på kreatinin överskattas vid sänkt GFR bl.a. beroende på ökad tubulär kreatininexkretion.
Vid god överensstämmelse mellan GFR skattat från samtidig bestämning av P-Cystatin C och P-Kreatinin kan i de flesta fall en relativt säker uppfattning om njurfunktionen erhållas. Vid sämre överensstämmelse utan uppenbar orsak (såsom behandling med glukokortikoider eller minskad muskelmassa) bör invasiv clearancebestämning (t.ex. Pt-Iohexolclearance) utföras. Då orsaken är glukokortikoidbehandling är P-Kreatinin en bättre GFR-markör än P-Cystatin C medan det omvända gäller vid minskad muskelmassa.

En höjning av P-Kreatinin kan också betingas av rikligt intag av kött (särskilt kokt) samt vissa läkemedel (t.ex. cimetidin, trimetoprim, sulfa och probenecid) vilka hämmar tubulär kreatininutsöndring utan att påverka GFR.
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän eller Närvård

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se generell anvisning under ”Provtagning, hantering & transport”
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
< 15 dagar  27-77 
15 dagar - 2 mån 20-60 
3 mån - 4 år  < 37
5-8 år  < 47 
9-12 år  < 60 
13-17 år  < 68 
Kvinnor < 90 
Män < 100 

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja