Metylfenidat, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Concerta
  • Equasym
  • Medikinet
  • Ritalin
  • Ritalina
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Prover analyseras akut vid intoxikation eller efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge.

Indikationer / kompletterande analyser:
Intoxikation, biverkningar, dålig effekt, compliance/missbruk, annan indikation.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LCMS).
Remiss:
Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- aktuell dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp. 
Volym 2 mL venblod. OBS! Centrifugera provet inom två timmar från provtagning. Avskilj plasma/serum och frys.

Provtagning motsvarande maxkoncentration, som ses 1-2 tim samt 5-7 tim efter intag av Ritalinakapsel samt 1-2 tim liksom 6-8 tim efter depottablett Concerta.
Förvaring / transport:
OBS! Centrifugera provet inom två timmar från provtagning. Avskilj plasma/serum och frys.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom åtta timmar från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.