Metylfenidat, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Concerta
 • Equasym
 • Medanef
 • Medikinet
 • Ritalin
 • Ritalina
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Intoxikation, biverkningar, otillräcklig effekt, compliance, missbruk, annan indikation.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 2 mL venblod.

Provtagning motsvarande maxkoncentration, som ses 1-2 timmar samt 5-7 timmar efter intag av Ritalinakapsel samt 1-2 tim liksom 6-8 tim efter depottablett Concerta.
Förvaring / transport:
OBS! Centrifugera provet inom två timmar från provtagning, avskilj plasma/serum och frys!

Hållbarhet vid förvaring och transport:
 • Transport av plasma/serum med ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, inom 8 timmar från provtagning skall ske i kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >8 timmar från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering: